Members of Hori-Fujimoto Laboratory

Staff

Professor
Yoichi HORI
Associate Professor
Hiroshi FUJIMOTO
Project Lecturer
Takehiro IMURA
Engineer
Toshiyuki UCHIDA
Secretary
Yoko HIROMORI
Secretary
Reina IMAIZUMI
Associate Reseach Jia-Sheng HU
Adjunct Researcher
Hyungeun SONG

Doctor

D3 Wataru OHNISHI
D3 Giorgio Lovison
D2 Katsuhiro HATA
D2 Yuma YAZAKI
D2 Shota YAMADA
D1 Ji Bingcheng
D1 Tomoki ENMEI
D1 Yoshi RI

Master

M2 Naoki KAMIYA
M2 Takaki SHIMODA
M2 Toshiki NIINOMI
M2 Takuya Fukuda
M1 Mai OTSUKA
M1 Akiyuki HASEGAWA
M1 Naoyuki OGAWA
M1 Takurou KANDA
M1 Kenta SUZUKI
M1 Makoto SUZUKI
M1 Yoshiaki TAKAHASHI
M1 Kensuke HANAJIRI
M1 Hiroyuki FUSE

Bachelor

B4 Masahiro MAE
B4 Kota MIYAHARA

Graduates

Hori-Fujimoto Lab OB
For the graduates up until 2010 please refer to old Hori Lab website and old Fujimoto Lab website